Ga naar de sectie met hoofdinhoud.Welkom Aanmelden Begin van de sectie met hoofdinhoud. Afdrukbaar formaat De actie kan niet worden voltooid. Cookies zijn niet geactiveerd in uw browser. Activeer cookies in uw browservoorkeuren en vernieuw de browser om door te gaan. 

Privacyovereenkomst 

Kies een taal 

Informatie met betrekking tot gegevensverwerking in het kader van sollicitaties


Hiervoor verantwoordelijke medewerkers en contacten

Dit carrière-portaal (hierna genoemd "Taleo") is een website van de HR-afdelingen van alle met ondernemingen die verbonden zijn met de Baloise Group (hierna genoemd 'Baloise-ondernemingen' of 'wij'), in naam van Basler Versicherung AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel, onder beheer van een dienstverlener, Oracle Taleo (Oracle Corporation, vertegenwoordigd door Oracle Software [Zwitserland] GmbH, Täfernstrasse 4, 5405 Baden Dättwil) en in naam van de deelnemende Baloise-ondernemingen.

U kunt ons bij vragen over de gegevensverwerking door Baloise-ondernemingen bereiken via deze weg :

Data Protection Officer (DPO)

Baloise Insurance
Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen
privacy@baloise.be
 
Indien de gecontacteerde medewerker niet bevoegd is, zal die uw vraag doorsturen naar een bevoegde medewerker van de desbetreffende Baloise-onderneming.

 

Het aanbod van vacatures van de Baloise-ondernemingen wordt niet gepubliceerd in de Verenigde Staten.

Uitgangspunt

 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna genoemd 'gegevens') is essentieel en noodzakelijk voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met de Baloise-ondernemingen. Wij stellen uw vertrouwen in ons erg op prijs en daarom heeft de bescherming van uw persoonlijke gegevens onze hoogste prioriteit.

 

Bijgevolg worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold over de bescherming van gegevens en ook zijn zij verplicht tot geheimhouding. Daarenboven wordt de implementatie van onze gegevensbescherming continu gecontroleerd.

 

Alle deelnemende Baloise-ondernemingen berschermen uw persoonlijke gegevens en leven de gegevensbeschermingsregels na op een gepaste manier en volgens de wet op de gegevensbescherming. Dat geldt ook als u in landen buiten uw geboorteland solliciteert en uw gegevens in die andere landen gebruikt worden door Baloise-ondernemingen voor de hierna genoemde doelen.

 

Onder 'gebruiken' verstaan wij: elke omgang met uw gegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, en meer specifiek het verkrijgen, bewaren, gebruiken, aanpassen, openbaar maken, archiveren of vernietigen van die gegevens.

 

Graag informeren wij u hieronder op transparante wijze hoe de Baloise-ondernemingen uw gegevens in het kader van een sollicitatie gebruiken, zodat u ook de opeenvolgende stappen van de gegevensverwerking goed begrijpt.

 


1. Algemene opmerkingen over gegevensverwerking

1.1.  De gegevens die u beschikbaar stelde

Wij verwerken de volgende gegevens die u in Taleo invoerde:

• Persoonlijke contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer)
• Gegevens met betrekking tot uw genoten opleiding / onderwijs
• Gegevens over uw vroegere en huidige werkgevers, conform de wettelijke richtlijnen hieromtrent (bijvoorbeeld betreffende uw CV of met betrekking tot het opvragen van referenties)
• Informatie die in een andere schriftelijke sollicitatie staat alsook aanbevelingen (bijvoorbeeld naar derden) in meegestuurde documenten.

Ook verwerken wij gegevens die u ons tijdens het sollicitatieproces geeft (bijvoorbeeld verklaringen afgelegd tijdens het sollicitatiegesprek).

1.2. Gegevens die derden beschikbaar stelden

Indien u in uw sollicitatiegesprek, of in documenten hiervoor, verwijst naar derden (bijvoorbeeld websites of derden die als referentie worden gebruikt), dan mogen wij die bronnen consulteren en de gegevens daarvan binnen het wettelijke kader verwerken.

1.3. Doel van de gegevensverwerking

1.3.1. Doel van het gebruik van de gegevens

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de doelen die wij hebben meegedeeld tijdens de sollicitatie of waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

1.3.2. Administratieve verwerking van de gegevens van het sollicitatiegesprek (GDPR, Art. 6 Lid 1,b)

Wij verkrijgen, verwerken en bewaren uw gegevens voor zover dat nodig is voor de administratie van het sollicitatiegesprek en de totstandkoming van arbeidsverhoudingen. Concreet houdt dato ok de verwerking van gegevens in over het aanwerven van personen, rekrutering en uiteindelijke indiensttreding, alsook het ondersteunen van interne mobiliteit in het kader van eventueel toekomstige arbeidsverhoudingen.

1.3.3. Verwerking voor latere vacatures  (GDPR, Art. 6 Lid 1,a)

Door uw toestemming (direct in Taleo of op ons verzoek) kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor latere vacatures binnen de Baloise-ondernemingen als die aan uw profiel beantwoorden.

 

U geeft uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op voorhand en vrijwillig. U hebt het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de gegevensverwerking zoals die plaatsvond voor de intrekking. De intrekking heeft geen invloed op de geldende wettelijke en verplichte rechten van de Baloise-ondernemingen.


1.3.4 Enquêtes over de kwaliteit van aanwervingen (GDPR, Art. 6 Lid 1,a)

U stemt ermee in dat in wij contact opnemen met u voor enquêtes zodat wij de perceptie van onze werkgever, ons aanwervings- en recruteringsproces kunnen evalueren om de kwaliteit ervan te kunnen meten en verbeteren.

 

U geeft uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op voorhand en vrijwillig.
U hebt het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de gegevensverwerking zoals die plaatsvond voor de intrekking. De intrekking heeft geen invloed op de geldende wettelijke en verplichte rechten van de Baloise-ondernemingen.


1.4. Doorgeven van uw gegevens naar andere Baloise-ondernemingen
(GDPR, Art. 6 Lid 1,f)

Als u op een functie solliciteert, kunnen uw gegevens alleen verwerkt worden door bevoegde medewerkers van de Baloise-onderneming die de vacature uitschrijven. U kunt tijdens de sollicitatie altijd meerdere voorkeurlocaties voor Baloise-ondernemingen aangeven, die in dat geval ook toegang krijgen tot uw gegevens. Indien u niet voor een specifieke locatie solliciteert, maar zich enkel registreert zonder dat u hierbij minstens één voorkeurlocatie kiest, worden uw gegevens eveneens over de landsgrenzen heen overgemaakt aan andere Baloise-ondernemingen. Ons doel is om een efficiënter intern beheer binnen de Baloise Group te verkrijgen en om u de beste kans op een functie te bieden. De medewerkers van de Baloise-ondernemingen verwerken de door u geleverde gegevens enkel voor het hier omschreven gebruiksdoel.


1.5 Gemachtigde derde (onderaannemers) in binnen- en buitenland

Om een optimale sollicitatieprocedure voor u te garanderen besteden wij een deel van onze opdrachten en functies uit aan andere rechtmatige zelfstandige ondernemingen, al dan niet deels in binnen- en buitenland. Zo kunnen bijvoorbeeld de automatische administratieve verwerking van onze sollicitatieprocedures of het uitvoeren en opslaan van online assessments door externe dienstverleners worden uitgevoerd. Tevens kunnen in het kader van ICT-onderhoud buiten- of binnenlandse ondernemingen toegang hebben tot onze systemen en gegevens vanuit hun locatie verwerken.

 

Die dienstverleners (onderaannemers) zijn wettelijk verplicht zich te houden aan onze vastgestelde doelen over gegevensverwerking. Wij zullen met die dienstverleners (onderaannemers) een contract afsluiten volgens de bepalingen van artikel 28 GDPR.

 

Daarenboven worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting daartoe zou bestaan.


1.6. Uw rechten met betrekking tot verwerking van uw gegevens

Indien u wilt beschikken over de gegevens die wij verwerken, kunt u ons een schriftelijk verzoek daartoe sturen met daarbij een kopie van uw identiteitskaart of paspoort. Tot op bepaalde hoogte kunt u ook uw gegevens zelf in Taleo inkijken.

 

U kunt ons altijd vragen onjuiste gegevens te verbeteren of gegevens aan te vullen of u kunt die zelf in Taleo verbeteren en/of aanvullen.

 

U kunt ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen, voor zover wij niet door wettelijke bepalingen en regelgeving verplicht worden de gegevens te behouden.

 

U heeft het recht te eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken volgens de wettelijke bepalingen. In dat geval zullen wij uw gegevens niet verder verwerken, maar wel bijhouden onder voorbehoud van het respecteren van wettelijke rechten.

 

In alle gevallen waarbij de gegevensverwerking met uw instemming gebeurt, hebt u het recht dit ten allen tijde te herroepen. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de gegevensverwerking zoals die plaatsvond voor de intrekking.

 

Daarenboven hebt u het recht klacht neer te leggen bij bevoegde privacy-toezichthouders.

 

Verzoeken daartoe kunt u richten aan het hiernavolgende adres

 

Data Protection Officer (DPO)
Baloise Insurance
Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen
privacy@baloise.be
 
of het daartoe bestemde contactformulier in Taleo te gebruiken.

 

Mogelijk nemen wij contact op met u en vragen wij u om een periodieke update van uw persoonlijke gegevens, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen informeren over de vacatures die voor u interessant zijn.

 

Hou er rekening mee dat manueel of automatisch opgestelde e-mailberichten naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven niet versleuteld zijn en niet met een privé-markering verzonden worden.


1.7. Termijn van het bewaren van uw gegevens

Uw gegevens worden conform ons beleid hieromtrent zolang bewaard als nodig geacht voor het bereiken van de voornoemde doelen, of zolang wij gemachtigd en/of wettelijk verplicht zijn tot het bewaren ervan. Dit betekent concreet dat wij uw gegevens uiterlijk binnen 30 maanden na uw laatste update van uw profiel, of na een weigering voor een functie, automatisch verwijderen.


1.8. Wijzigingen in deze richtlijnen

Wij behouden ons het recht voor de voornoemde informatie met betrekking tot gegevensverwerking op elk moment te wijzigen of aan te vullen.

Indien wij uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze verzameld zijn, zullen wij u daarover op voorhand informeren.

Wij zullen u ten minste dertig dagen voor elke wijziging van deze richtlijnen van kracht wordt informeren. Gebruikers die al geregistreerd zijn in Taleo worden in dat geval niet automatisch op de hoogte gebracht. Ze worden echter bij een volgende aanmelding op het carrièreportaal gevraagd de meest actuele versie van de richtlijnen voor gegevensverwerking te lezen en te accepteren.

 


2 Gegevensbescherming


2.1. Vertrouwelijk

We behandelen uw gegevens (bijvoorbeeld schade- en contractclaims, IP-adressen) strikt vertrouwelijk en handelen conform de privacywetgeving die van kracht is. Daarenboven handelen we conform de erkende beveiligingsnormen zoals bijvoorbeeld ISO 27001.

 

Zowel het verkrijgen van uw gegevens als de overdracht ervan tussen de Baloise-ondernemingen en de centrale databank gebeurt via internet met een beveiligd overdrachtprotocol (128-bit-encryptie). De gegevens blijven bewaard in een datacentrum binnen de Europese Unie.


2.2. Risico's van het internet

Als u ons gegevens doorgeeft via het internet doet u dat  op eigen risico. Wij beschermen uw gegevens die u via onze website geeft via aangepaste encryptiemechanismen.

Daarenboven nemen we de juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om alle risico's op onze website te verminderen. Als uw computer zich daarbij echter buiten de door ons beheerde veiligheidszone bevindt, raden wij u aan zich over de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te informeren en gepaste maatregelen te nemen.


2.3. Versleuteling van e-mail

Als u ons uw e-mailadres hebt gegeven, sturen wij u de gevraagde informatie electronisch toe. Vertrouwelijke informatie versturen we versleuteld. Indien een versleutelde gegevensoverdracht via e-mail niet mogelijk is, worden andere kanalen gebruikt (bijvoorbeeld het klantportaal of Baloise Secure Transfer).

Als u het klantencontactformulier gebruikt, worden uw gegevens versleuteld verstuurd naar ons.


2.4. Blokkeren

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om in geval van veiligheidsrisico's de toegang tot onze websites te onderbreken of in het ergste geval de toegang daartoe te blokkeren, dit totdat de risico's zijn opgeheven. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van schade of verlies die voortvloeit uit een onderbreking of blokkering.

__________________________________________________________________________


Contact

Voor bijkomende vragen, suggesties of klachten kunt u zich wenden tot onze gegevensbeveiligingsmedewerkers.

 


Adres

Data Protection Officer (DPO)
Baloise Insurance
Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen
privacy@baloise.be


Versie mei 2018

 

Door op de knop 'Aanvaarden' te klikken, aanvaardt u de vermelde voorwaarden.